U sastavu konja za preskok nalazi se trup dužine 160 cm i širine 35 cm, sa ugrađenim oprugama, što doprinosi njegovoj elastičnosti. Takođe tu su i metalni nosači odnosno stubovi, koji samoj spravi daju stabilnost. Konj za preskoke presvučen je kožom kako bi se smanjila mogućnost povrede gimnastičarki pri intenzivnom važbanju i velikim zaletima.

Prilikom preskoka konj se postavlja uzduž i od gimnastičara se zahteva da preskoči isti uz ivresnu gozu gracioznosti. Preskok započinje zaletom, čija dužina može iznositi i do 25 m.

Nakon toga sledi naskok na dasku pri čemu gimnastičar dobija na brzini i visini, koja mu je neophodna za uspešan preskok. U letu gimnastičar na kratko dodiruje konja za preskok, prelazeći na drugu stranu istog.

Putem ove vežbe se demonstrira snažan i čist pokret, elegancija i sposobnost gimnastičara da svoje telo stavi u veliko iskušenje.

U skladu sa sopstvenim željama i mogućnostima gimnastičar može demonstrirati jedan ili više okretaja oko svoje ose, premete i salta, koji moraju biti završeni savršeno kontrolisanim doskokom.